1. Születés, haláleset, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, válás, stb.

A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket - születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése - Magyarországon is anyakönyveztetni kell.

Az anyakönyvezéshez kapcsolódó szabályokat jelenleg az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

 • az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
 • az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Negyedik könyve
 • a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény.

Az anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala Hazai Anyakönyvi Osztály 2. végzi Budapesten.

A magyarországi illetékes hatóság elérhetősége anyakönyvezési ügyekben:

Budapest Főváros Kormányhivatal

Hazai Anyakönyvi Osztály 2.

Honlap

Cím: 1075 Budapest, Károly krt. 11.

Telefonszám: 06/1/3233176

E-mail cím: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu

 

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az anyakönyvezéshez az eredeti külföldi irat (születési-, házassági anyakönyvi kivonat, eredeti apai elismerő nyilatkozat, válóperi ítélet) benyújtása szükséges.

A külföldi anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezésére vonatkozó kérelmet benyújthatja a külképviseleten, továbbá a magyarországi lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél is, aki a kérelmet ugyancsak a fenti illetékes hatóságnak terjeszti fel.

Kérjük, hogy a kérelem beadása előtt telefonon egyeztessen a konzuli feladatot ellátó munkatársakkal!

A hatályos hazai anyakönyvezés iránti kérelem formanyomtatványok a Konzuli Szolgálat honlapjáról letölthetők:  https://konzuliszolgalat.kormany.hu/nyomtatvanyok

A) Születés hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek házasságban született gyermek esetén:

 • külföldi hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonat
 • a szülők házassági anyakönyvi kivonata;
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány (pl. személyi igazolvány és útlevél), vagy a szülők születési anyakönyvi kivonata;
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges.
 • Amennyiben a gyermek házasságon kívül született, és nem is kíván senki apai elismerő nyilatkozatot tenni, akkor csak az anya jelenléte szükséges, és nem kell mellékelni házassági anyakönyvi kivonatot.

A hazai anyakönyvezési eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 3-4 hónap.

A házasságon kívül született gyermek anyakönyvezése APAI ELISMERÉSSEL

Amennyiben a szülők nem házasok, és a gyermeket az apa el kívánja ismerni, apai elismerő nyilatkozatot kell tenni.

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • külföldi születési anyakönyvi kivonat;
 • a külföldi hatóság előtt tett apai elismerés, ha van;
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány, a szülők születési anyakönyvi kivonata;
 • mindkét szülő jelenléte szükséges;
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges.

A hazai anyakönyvi eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 4-5 hónap.

B) Házasság hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • külföldi házassági anyakönyvi kivonat
 • a házastársak születési anyakönyvi kivonata
 • a házastársak személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány
 • a házastársak korábbi házasságának felbontását igazoló okirat jogerős bírósági végzés; házassági anyakönyvi kivonat, az előző házastárs elhunyta esetén halotti anyakönyvi kivonat.

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, a házasság anyakönyvezését meg kell előznie a válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem azonban egyszerre is benyújtható.

A hazai anyakönyvi eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 3-4 hónap.

C.) Házasság felbontásának hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • a házasságkötésről kiállított házassági anyakönyvi kivonat;
 • a házasság felbontásáról szóló jogerős bontóítélet
 • abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik
 • amennyiben a házasság felbontására az Európai Unió valamely tagállamában került sor (kivéve: Dánia), a 2004. május 1. után jogerőre emelkedett válás magyarországi bejegyzéséhez szükséges továbbá az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is (Brüsszel IIa. Egyezmény);
 • a kérelmező születési anyakönyvi kivonata;
 • a magyar állampolgárság és személyazonosság igazolása

A hazai anyakönyvi eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 3-4 hónap.

D.) Haláleset hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • külföldi halotti anyakönyvi kivonat;
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata;
 • az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (érvényes, vagy kevesebb mint egy éve lejárt magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat)
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)

A hazai anyakönyvi eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 3-4 hónap.

E.) Bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezése

A magyar állampolgár külföldön bejegyzett élettársi kapcsolatának magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztálya útján kezdeményezheti.

„2009. évi XXIX. tv 1. § (1) Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni.”

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • kérelmező adatlap kitöltve,
 • eredeti külföldi okirat a bejegyzett élettársi kapcsolatról,
 • a felek  születési anyakönyvi kivonatának másolata,
 • a bejegyzett élettársi kapcsolat előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentumok.
 • érvényes, személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okmány (útlevél/személyi igazolvány),
 • magyar lakcímkártya,
 • nem magyar fél külföldi állampolgárságának igazolása (érvényes útlevél vagy személyi igazolvány),
 • külföldi állampolgárságú félnek a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző családi állapot igazolása (az igazolást hiteles magyar nyelvű fordítással kell ellátni).

2. Névváltoztatás

                A) Születési név változtatása

A születési név megváltoztatása a családi és/vagy az utónév megváltoztatását jelenti. Erre minden magyar állampolgárnak lehetősége van. A kérelem elbírálása Budapest Főváros Kormányhivatalának illetékes főosztályán történik, a külképviselet kizárólag közreműködői szerepet tölt be ezen ügyekben.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor előzetes időpont egyeztetést követően.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (helyben biztosítjuk, illetve a honlapról letölthető)
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány (személyazonosság és állampolgárság igazolása céljából)
 • családi állapotot igazoló okirat (házassági anyakönyvi kivonat, válóperi ítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata)

Az eljárás ideje átlagosan 2-3 hónap, de ennél hosszabb idő is lehet.

                B) Házassági névviselési forma megváltoztatása

A házasságban élő magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt, illetve a házasság megszűnését követően is lehetősége van a házassági nevének megváltoztatására a jogszabályban előírt házassági névviselési formák választásának valamelyikével.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a külképviseleten, ügyfélfogadási időben előzetes időpont egyeztetést követően.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Adatlap (helyben biztosítjuk, illetve a honlapról letölthető)
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány (személyazonosság és állampolgárság igazolása céljából)

3. Anyakönyvi okiratok kiállítása

2018. január 1-től lehetőség van az ügyfél kérelmére az anyakönyvi kivonatok (születés, házasság, haláleset, BÉT) kinyomtatására a külképviseleten is. Attól függően, hogy az anyakönyvi esemény szerepel-e az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben (EAK) a kivonatot néhány munkanapon belül elkészítjük. Amennyiben az anyakönyvi esemény még nem szerepel az EAK-ban, úgy a kérelmet a Külképviselet az illetékes anyakönyvvezetőhöz küldi, aki azt először a rendszerben rögzíti. Ezután kerülhet sor az anyakönyvi kivonatot kinyomtatására a Külképviseleten. Az okirat kiállítás díjtalan!